>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1396 - دوره:48 - شماره:2


  tick  اثر تنش شوری و تهویه خاک بر نمود ریشه و عملکرد واجزای آن در گندم و لوبیا - صفحه:429-440

  tick  اثر شوری و خاک آلوده به فاضلاب بر جذب کادمیوم توسط گیاه ذرت - صفحه:359-368

  tick  ارزیابی روش‌های مختلف و پیشنهاد یک روش جدید برای بازسازی خلاءهای آماری داده‌های دمای کمینه روزانه در ایستگاه‌های ارتفاعی ایران - صفحه:231-239

  tick  ارزیابی و تحلیل عدم قطعیت معادلات مختلف برآورد زمان تمرکز (حوضه مورد مطالعه: حوضه‌های آبریز امامه و کسیلیان) - صفحه:275-288

  tick  بررسی آزمایشگاهی افت فشار موضعی شیرهای‌خودکار در سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک - صفحه:451-461

  tick  بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده‌ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران - صفحه:241-252

  tick  بررسی توان آزادسازی پتاسیم و فسفر برخی جدایه‌های باکتریایی در شرایط درون‌شیشه‌ای و شناسایی باکتری های کارآمد - صفحه:385-395

  tick  بررسی کارایی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی آماری Lars-Wg و Sdsm در شبیه‌سازی دما و بارش - صفحه:253-262

  tick  بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب با استفاده از صفحات ژئوگرید - صفحه:289-297

  tick  بهینه‌سازی فرایند حذف هیدروکربن‌های نفتی از خاک با استفاده از تابش ریزموج و تاثیر آن بر برخی خصوصیات زیستی خاک - صفحه:397-404

  tick  تاثیر بیوچار و تیمار‌های زیستی بر غلظت عناصر غذایی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز) گیاه‎تاج‎خروس (Amaranthus) در یک خاک آلوده به ترکیبات نفتی - صفحه:369-384

  tick  تعیین عمق اقتصادی چاه کشاورزی در اراضی تحت آبیاری بارانی در دشت قزوین - صفحه:441-449

  tick  تغییرات زمانی میزان تولید رواناب و رسوب در طول فصل رشد گیاه زراعی نخود دیم (مطالعه موردی: در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک تیکمه‌داش، آذربایجان‌شرقی) - صفحه:299-308

  tick  جذب کادمیم در سطح نانو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در سوسپانسیون های خاک - صفحه:349-358

  tick  ساخت نانو و میکرو رس‌های آلی بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزا‌دسیل‌تری‌‌متیل‌آمونیوم بروماید و بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط آنها در محیط‌های آبی - صفحه:405-415

  tick  مدلسازی عددی آبکشی محل اجرای حوضچه پمپاژ در روش آبگیری باز از دریاها با استفاده از نرم افزار Modflow - صفحه:417-428

  tick  مدیریت بهره‌برداری از آب مخزن سد‌ امیرکبیر به کمک روش پویایی سیستم و مدل برنامه‌ریزی غیرخطی - صفحه:335-347

  tick  مقایسه سیاست جیره بندی توسط الگوریتم های فراکاوشی با سیاست بهره برداری استاندارد در بهره‌برداری بهینه از مخزن سد وشمگیر در شرایط خشکسالی - صفحه:323-333

  tick  پایش خشکسالی در دو قرن اخیر در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از گاه‌شناختی درختی، مطالعه موردی حوضه کرخه - صفحه:263-273

  tick  پیش بینی بلند مدت جریان رودخانه با استفاده از روش تحلیل طیف تکین در حوضه کرخه - صفحه:309-321
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved