>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1396 - دوره:48 - شماره:4


  tick  اثر ورمی‌کمپوست غنی‌شده با سرباره آهن بر غلظت این عنصر در گیاه ذرت در خاکی آلوده به کادمیوم - صفحه:771-780

  tick  ارزیابی راندمان انتقال و تلفات آب در کانال‌های انتقال آب با پوشش ژئوممبران Hdpe در شبکه‌های آبیاری زاینده رود، مغان و کرمان - صفحه:725-735

  tick  برآورد ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک برای گیاه کلزا و گندم با استفاده از برخی ویژگی‌های گیاهی و خاک - صفحه:749-758

  tick  بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل - صفحه:879-890

  tick  بررسی تاثیر درصد گچ وشیب هیدرولیکی بر میزان انحلال پذیری خاکهای رسی گچی - صفحه:689-699

  tick  بررسی توزیع نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشته و جذب نیتروژن توسط ذرت در شرایط کاربرد مقادیر مختلف کود اوره - صفحه:891-904

  tick  بررسی مقاومت برشی خاک تثبیت یافته با روش میکروبیولوژی - صفحه:737-748

  tick  بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل Sirmod (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان) - صفحه:811-822

  tick  بهره‌برداری بهینه از سامانه های منابع آب با استفاده از الگوریتم چند هدفه Mopso - صفحه:701-714

  tick  تاثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و الآسپاراژیناز در خاک - صفحه:781-788

  tick  تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی از ویژ‌‌گی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در زراعت گندم - صفحه:841-851

  tick  تاثیر نانو آهن صفر ظرفیتی در کاهش مقدار قابل‌جذب برخی عناصر سنگین در سه خاک با خصوصیات متفاوت - صفحه:799-809

  tick  تخمین ضریب پخش طولی در جریان‌های سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی - صفحه:759-769

  tick  تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک (Dgt)در برخی خاک‌های آهکی - صفحه:715-723

  tick  روابط آبی درختان مرکبات در پاره‌خشکیدگی ناحیه‌ی ریشه و کاربرد هم‌زمان آن با سایه‌اندازی - صفحه:865-878

  tick  مطالعه توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک جریان با سطح آزاد در یک محیط متخلخل سنگریزه‌ای - صفحه:917-928

  tick  مقایسه مدل Aquacrop و مدل پتانسیل حرارتیتابشی تولید در برآورد عملکرد پتانسیل در بخشی از اراضی دشت مغان در استان اردبیل - صفحه:853-864

  tick  نقش خاک پوش سطحی زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه‌های لبنی بر نفوذ و رواناب در کرت‌های کوچک آزمایشگاهی - صفحه:905-916

  tick  نقش مقادیر مختلف سنگریزه بر برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی یک خاک لوم سیلتی - صفحه:789-797

  tick  واسنجی و اعتبارسنجی مدل Weap21 برای حوضه‌های آبریز زرینه‌رود و سیمینه‌رود - صفحه:823-839
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved