>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1388 - دوره:40 - شماره:1


  tick  ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با زهکشی سنتی (جزر و مدی) در نخیلات آبادان - صفحه:7-15

  tick  برآورد ضریب گزینشگری گاپون برای تبادل سدیم با کلسیم و منیزیم در برخی خاکهای متاثر از نمک دشت تبریز - صفحه:17-26

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیک قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های آلوده به فلزات سنگین (روی و سرب) در منطقه معدن انگوران، استان زنجان - صفحه:75-84

  tick  تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده - صفحه:35-42

  tick  تولید مدل رقومی ارتفاع از تصاویر Aster و ارزیابی دقت آن در منطقه ایوانکی استان سمنان - صفحه:59-66

  tick  عدم قطعیت عامل فرسایش پذیری (K) برآوردی با استفاده از نموگراف Usle در خاک های آهکی شهرستان هشترود، شمال غربی ایران - صفحه:27-34

  tick  قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی - صفحه:1-6

  tick  کاربرد معادلات اولر در تعیین ضریب دبی سرریزهای تاج دایره ای - صفحه:67-73

  tick  کنترل تورم خاک در زیر پوشش کانالها با استفاده از سیکل های تر و خشک شدن - صفحه:85-91

  tick  مقایسه معادلات سینتیکی برای توصیف آزاد شدن آهن از برخی خاکهای آهکی - صفحه:43-50

  tick  پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از وِیژگی های خاک به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی - صفحه:51-57
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved