>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی های مطلوب سازمان های پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب در نخلستان های استان خوزستان  
   
نویسنده نبهانی لیزا ,عمانی احمدرضا ,نوراله نوری وندی آزاده
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1396 - دوره : 48 - شماره : 3 - صفحه:519 -531
چکیده    هدف از این پژوهش، شناسایی ویژگی های مطلوب سازمان های پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب در نخلستان های استان خوزستان می باشد. کارشناسان ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی کلیه شهرستان‌های خرماخیز استان خوزستان، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از روش تمام شماری جهت تکمیل پرسشنامه، استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود. به منظور تعیین روایی ابزار تحقیق، از روش پانل متخصصان استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه در وضعیت فعلی 0/95 و در وضعیت مطلوب 0/90 تعیین شد. با توجه به نتایج حاصله میزان پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول بود. یافته ها نشان داد که ویژگی های سازمان های پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب در وضعیت فعلی و مطلوب دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد ( p≤0/01). در این مطالعه، علاوه بر تعیین ویژگی های فعلی سازمان های پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب، ویژگی های مطلوب سازمان های پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب برای نخل‌کاران طراحی و شناسایی گردید که برحسب اولویت، حضور سازمان‌های مردمی و انجمن‌های کشاورزی، توجه به یادگیری تیمی و کار گروهی در سازمان، اهمیت دادن به توانایی‌های فردی در سازمان، ایجاد آرمان و هدف مشترک در سازمان، در اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند.
کلیدواژه سازمان‌های پشتیبانی کننده مطلوب، نظام ترویج کشاورزی، مدیریت منابع آب، نخل‌کاران استان خوزستان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved