>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر دانش روستاییان بر رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان قزوین)  
   
نویسنده صفری الموتی پروانه ,شمس علی
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1396 - دوره : 48 - شماره : 3 - صفحه:465 -475
چکیده    تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی خانوارهای روستایی و تاثیر دانش مرتبط با پسماند بر این رفتار در روستاهای شهرستان قزوین صورت گرفت. روش‌شناسی تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان قزوین بودند (31338=n) که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 217 خانواده محاسبه و از طریق روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و ظاهری آن از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر در این زمینه تایید شد. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق مطالعه مقدماتی بر روی 25 آزمودنی خارج از نمونه مورد مطالعه و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 0/75 برای بخش دانش به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش روستاییان در خصوص پسماند در حد متوسط به بالا می‌باشد. 15 رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی در منطقه توسط روستاییان شناسایی گردید که اکثر این رفتارها نامطلوب بوده و از نظر اقتصادی و محیط زیستی زیان‌بار بودند.  نتایج آزمون‌ کروسکال والیس نشان داد که به‌صورت کلی دانش خانوارهای روستایی بر رفتارهای دفع پسماندهای کشاورزی تاثیرگذار است. پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی و ترویجی مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی برای خانوارهای روستایی این شهرستان تدوین و اجرا گردد.
کلیدواژه پسماند کشاورزی، رفتار دفع، دانش، خانوار روستایی، قزوین
آدرس دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران
پست الکترونیکی shams@znu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved