>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دلایل گرایش به پرورش ماهی در بین پرورش دهندگان ماهی در استان چهارمحال بختیاری  
   
نویسنده انصاری اردلی علیرضا ,کلانتری خلیل ,اسدی علی ,علیزاده نادر
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1396 - دوره : 48 - شماره : 3 - صفحه:453 -463
چکیده    هدف از مطالعه حاضر، بررسی دلایل گرایش پرورش دهندگان ماهیان سردآبی استان چهارمحال و بختیاری به پرورش ماهی بود. این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 263 واحد پرورش ماهی بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 119 واحد برآورد گردید که  نمونه گیری در دو مرحله با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتسابی متناسب با حجم انجام شد. بدین ترتیب که ابتدا با توجه به تعداد مزارع پرورش ماهی در هر شهرستان، سهم هر کدام از شهرستان ها در نمونه مشخص گردید. سپس، از بین پرورش دهندگان هر شهرستان به صورت کاملاً تصادفی نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که پایایی مقیاس دلایل گرایش به پرورش ماهی با استفاده از آلفای کرونباخ 073 برآورد گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید راهنما و کارشناسان پرورش ماهی منطقه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزار  winspss16انجام شد. اولویت بندی دلایل گرایش پرورش دهندگان به پرورش ماهی نشان داد که مهم ترین دلیل گرایش به پرورش ماهی علاقه شخصی بوده است و دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط مراکز خدمات ترویجی به عنوان عامل آخر شناسایی گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، دلایل گرایش به پرورش ماهی در 4 دسته طبقه بندی گردید که این عوامل در مجموع 70/77 درصد از واریانس کل را تبیین نمود. عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: عامل فردی اجتماعی، عامل طبیعی، عامل اقتصادی، عامل آموزشی ترویجی.
کلیدواژه استان چهارمحال و بختیاری، پرورش دهندگان، پرورش ماهی، گرایش
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved