>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر آسیب‌پذیری مساکن روستایی (مورد مطالعه: روستای هوکرد، شهرستان جیرفت)  
   
نویسنده رضائی روح اله ,درینی روح اله
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1396 - دوره : 48 - شماره : 3 - صفحه:443 -451
چکیده    مسکن روستایی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار به شمار می رود که در مقایسه با سکونتگاه های انسانی در مراکز شهری، همواره در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارد. با توجه به اهمیت مساله، هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر آسیب پذیری مسکن در روستای هوکرد در شهرستان جیرفت بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی سرپرستان خانوار ساکن در روستای هوکرد تشکیل دادند (420=n) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 180 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه 0/81 بود. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل فنی (با واریانس 24/14 درصد)، طبیعی جغرافیایی (با واریانس 17/19 درصد)، شناختی نظارتی (با واریانس 14/75 درصد)، اقتصادی (با واریانس 6/76 درصد) و کیفیت مصالح (با واریانس 6/19 درصد)، در مجموع 68/94 درصد از واریانس کل عوامل تاثیرگذار بر آسیب پذیری مسکن در روستای هوکرد را تبیین کردند.
کلیدواژه پایداری مسکن، روستا، سوانح طبیعی، عوامل فنی
آدرس دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved