>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان شهرستان دیواندره  
   
نویسنده شاه‌پسند محمدرضا ,سواری مسلم ,سارانی ولی اله
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1396 - دوره : 48 - شماره : 3 - صفحه:431 -441
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کشاورزان شهرستان دیواندره بود (7931=n). حجم نمونه با استفاده از نمونه‏گیری کوکران  158 نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار نتایج تحقیق 180 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع گردید که 174 پرسشنامه توسط آنان تکمیل و عودت داده شد. روش نمونه‏گیری به صورت تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏ای بود که گروهی از کارشناسان روایی آن را تایید کردند و برای تعیین پایای آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید برای مقیاس‏های سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط زندگی به ترتیب α=0.78 و α=0.83 به­دست آمد. تحلیل داده‏ها به‏وسیله‏ی نرم‏افزار spsswin18 انجام شد. یافته‏ها نشان داد که سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین کشاورزان مورد مطالعه «سطح پایینی» قرار دارد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مولفه‏‏های سرمایه‏ اجتماعی، یعنی: همیاری و مشارکت داوطلبانه، هویت‏ گروهی، تعاون و همکاری متقابل، ارتباطات و حسن تفاهم، اعتماد، انسجام و همبستگی گروهی و شبکه‏ها و هنجارهای مشترک با کیفیت زندگی رابطه‏ی مثبت و معنا‏داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که چهار متغیر تعاون و همکاری متقابل، همیاری و مشارکت داوطلبانه، اعتماد  و انسجام و همبستگی گروهی می‏توانند تا 52/4 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق (کیفیت زندگی) خانوار را تبیین کنند.
کلیدواژه سرمایه‏ اجتماعی، کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، کشاورزان، شهرستان دیواندره
آدرس وزارت جهاد کشاورزی, موسسه آموزش عالی علمی کاربردی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه زابل, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved