>
Fa   |   Ar   |   En
   ادراک آموزشگران شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی از صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در فرآیند آموزش  
   
نویسنده نوروزی علیرضا ,عباسی عنایت ,صدیقی حسن
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1396 - دوره : 48 - شماره : 3 - صفحه:415 -429
چکیده    هدف تحقیق حاضر سنجش ادراک آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی از صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در فرآیند آموزش بود. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را تمام آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای که دارای سابقه برگزاری دوره های آموزشی در سطح استان های ایلام و کرمانشاه بودند، تشکیل داد (1853=n ). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، تعداد 317 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، که در نهایت 297 نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (نرخ بازگشت 94 درصد). ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر جمعی از متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. بر اساس نتایج تحقیق، ادراک آموزشگران از وضعیت مطلوب (اهمیت) و موجود (دارا بودن) صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در فرآیند آموزش به ترتیب در سطح بالا و متوسطی قرار داشت. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی، بین سطح تحصیلات، سابقه عضویت و سابقه فعالیت آموزشی با میزان دارا بودن صلاحیت های حرفه ای فرآیند آموزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین وضعیت مطلوب (اهمیت) و موجود (دارا بودن) صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در فرآیند آموزش اختلاف معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه ادراک، آموزشگر، شرکت‌ خدمات مشاوره‌ای، صلاحیت‌های حرفه‌ای فرآیند آموزش
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved