>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز  
   
نویسنده حدادی شقایق ,یزدانی سعید ,صالح ایرج
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1396 - دوره : 48 - شماره : 3 - صفحه:369 -378
چکیده    به موازات افزایش روزافزون جمعیت جهان، تامین غذای مورد نیاز جامعه بشری با محدودیت‏های جدی مواجه ‌است و این موضوع کشاورزان را بر آن داشته که برای افزایش تولیدات خود و مبارزه با آفات گیاهی از انواع آفت کش ها و سموم شیمیایی استفاده کنند. استفاده از سموم و کودهای شیمیایی روز به روز زندگی انسانها را با خطر بیشتری مواجه کرده و سلامت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا میزان تمایل به دریافت کشاورزان برای کشت ارگانیک محصول خیار و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شامل 78 نفر از تولیدکنندگان محصول خیار در استان البرز بوده که اطلاعات از طریق پرسشنامه از آن ها جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که 64 درصد از کشاورزان مورد مطالعه تمایل به دریافت مبلغ بیش از 10000 ریال به ازای تولید هرکیلوگرم خیار ارگانیک را دارند و متغیرهای شغل، سطح زیر کشت، قیمت فروش و میزان عملکرد دارای رابطه مثبت و درآمد دارای رابطه منفی و معنی داری با تمایل کشاورزان به تولید محصول خیار ارگانیک است. علاوه بر این، نتایج حاکی از عدم شناخت و آگاهی کافی کشاورزان نسبت به بازار فروش و مقررات کشاورزی ارگانیک است. با توجه به یافته ها، برگزاری جلسات هم اندیشی و آگاهی رسانی به کشاورزان در مراکز خدمات کشاورزی استان ها توسط جهاد کشاورزی و اعطای تسهیلات به تولید کنندگان ارگانیک و همیاری بیمه در راستای کاهش ریسک و افزایش تولید محصولات ارگانیک توسط بخش خصوص پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه ارگانیک، استان البرز، تمایل به دریافت، لاجیت، محصول خیار
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved