>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور  
   
نویسنده حجازی یوسف ,کرمی دارابخانی رویا ,رضوانفر احمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1395 - دوره : 47-2 - شماره : 4 - صفحه:825 -838
  
کلیدواژه فرهنگ سازمانی، اعضای هیئت علمی، مدیریت دانش، دانشکده های کشاورزی.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved