>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1395 - دوره:47 - شماره:4


  tick  اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم موادغذایی کشور: رویکرد (Svecm) مدل تصحیح خطای برداری ساختار - صفحه:773-784

  tick  تحلیل ساختار واردات محصولات کشاورزی ایران با تاکید بر بی ثباتی نرخ ارز (Vecm و Egarch (کاربرد روش Vecm و Egarch) - صفحه:785-804

  tick  اندازه گیری و تحلیل تراز تجاری آب مجازی در بخش کشاورزی استان زنجان - صفحه:805-814

  tick  تاثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، آزاد سازی تجاری و شهرنشینی بر آلودگی محیط زیست در منطقه منا در طی دوره ی 1995-2012 - صفحه:815-824

  tick  بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور - صفحه:825-838

  tick  مقایسه عملکرد کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی و شرکت های تعاونی تولید و سروکوال، مورد مطالعه: شهرستان شیراز Csm با استفاده از روش های Csm و سروکوال، مورد مطالعه: شهرستان شیراز - صفحه:839-850

  tick  شبیه سازی اثرات تغییر اقلیمی و سیاست انتقال آب از بخش کشاورزی به صنعت بر منابع آبی و تاثیر آن بر تولیدات باغی (در استان یزد) - صفحه:851-863

  tick  تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی - صفحه:865-877

  tick  برآورد ارزش اقتصادی نهاده های پرورش کرم ابریشم در استان مازندران - صفحه:879-886

  tick  تحلیل مسایل و مشکلات کشت توتون در استان مازندران - صفحه:887-899

  tick  واکاوی توان سازگاری کشاورزان گندمکار در برابر ریزگردها (مورد مطالعه: شهرستان دهلران) - صفحه:901-912

  tick  تحلیل نقش افزایش قیمت حامله ای انرژی در پذیرش انرژی های تجدیدپذیر توسط پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان گرمسار - صفحه:913-927

  tick  آسیب شناسی آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا - صفحه:929-941

  tick  بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران - صفحه:943-959

  tick  توسعه مدل رفتار برنامه ریزی شده برای تبیین قصد تولید محصولات ارگانیک بین گلخانه داران خیار شهرستان اصفهان با متغیر هنجار اخلاقی - صفحه:961-974
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved