>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه گیری هزینه های تورمی قیمت موادغذایی ناشی از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان  
   
نویسنده ضیایی محمدباقر ,قهرمان زاده محمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1395 - دوره : 47 - شماره : 3 - صفحه:357 -370
  
کلیدواژه اثرات رفاهی، هدفمندسازی یارانه ها، افزایش قیمت، بسط تیلور، تغییر جبرانی.
آدرس دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved