>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1395 - دوره:47 - شماره:3


  tick  اندازه گیری هزینه های تورمی قیمت موادغذایی ناشی از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان - صفحه:357-370

  tick  انتقال قیمت عمودی در بازار محصولات سیب زمینی و پیاز (مطالعه موردی: استان کردستان) - صفحه:533-543

  tick  نقش ابزارهای اقتصادی در مدیریت یکپارچه منابع آب: مطالعه موردی نظام قیمت گذاری آب آبیاری در حوضه های آبریز غرب ایران - صفحه:545-556

  tick  اثر محدودیت عرضه آب کشاورزی بر الگوی کشت زراعی شهرستان چناران (کاربرد برنامه ریزی فازی چند هدفه با تابع عضویت غیرخطی) - صفحه:557-567

  tick  بررسی مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر زیست فناوری (مطالعه موردی: گندم و ذرت در استان فارس) - صفحه:569-579

  tick  بررسی اثرات وجود بورسکالا بر رقابت عرضه کنندگان پسته در ایران - صفحه:581-587

  tick  ارزیابی همزمان کارایی تکنیکی و ریسک تولیدی سیب زمینی کاران استان اردبیل - صفحه:589-597

  tick  بررسی همگرایی بلندمدت سیاست های حمایتی دولت و شدت انرژی در بخش کشاورزی - صفحه:599-608

  tick  بررسی تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران - صفحه:609-618

  tick  مقایسه روش های اقتصادسنجی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقدار واردات کنجاله ایران - صفحه:633-646

  tick  الگویی از عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی در شهرستان کرج: یک نظریه داده بنیان - صفحه:647-656

  tick  ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی استان تهران نسبت به کشاورزی دقیق - صفحه:657-672

  tick  بررسی عوامل موثر بر بهره مندی پایدار از جنگل در بین جنگل نشینان استان لرستان - صفحه:673-681

  tick  تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان) - صفحه:683-693

  tick  تحلیل اثربخشی فعالیت های آموزشی ترویجی پیرامون ارتقای سطح دانش کشاورزان توتونکار با مدل یابی معادلات ساختاری - صفحه:695-706

  tick  نقش رهبری تحول آفرین بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان) - صفحه:707-718

  tick  تحلیل مولفه های موثر بر نگرش زیبایی شناسی محیط زیستی از دیدگاه روستاییان شهرستان میاندوآب - صفحه:719-730

  tick  تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و مهارت های یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس - صفحه:731-743

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان استان اردبیل - صفحه:743-755

  tick  اثر سیاست های حمایتی دولت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران - صفحه:755-769
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved