>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1395 - دوره:47 - شماره:2


  tick  اثرات رفاهی کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب به ایران: کاربرد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو - صفحه:271-284

  tick  تحلیل اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تورم در بخش کشاورزی - صفحه:285-291

  tick  تحلیل انرژی تولید هندوانه تحت سیستم کشت زیر پلاستیک و فضای باز با روش Dea در خوزستان - صفحه:293-301

  tick  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تخصیص اعتبارات به فعالیت های کشاورزی (مطالعه موردی : پسته کاران شهرستان سیرجان) - صفحه:303-311

  tick  ارزیابی عوامل مدیریتی موثر بر میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:313-323

  tick  ارزش گذاری اقتصادی محصولات ارگانیک، کاربرد رهیافت ترجیحات اظهارشده (مطالعه موردی: گوجه ارگانیک دشت مرغاب) - صفحه:324-325

  tick  تحلیل وضعیت اقتصادی کشاورزان شرق حوضه رودخانه زاینده رود تحت شرایط خشکسالی - صفحه:335-342

  tick  شناسایی عوامل موثر در رفتارهای محیط زیستی ساکنین حوضه دریاچه ارومیه: کاربرد روش تحلیل عاملی - صفحه:342-354

  tick  ارزیابی عوامل ساختاری و عملکرد تشکل های غیر دولتی زیست محیطی از دیدگاه اعضا: مورد مطالعه استان خوزستان - صفحه:355-362

  tick  تحلیل سازه های موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان های صفی روستایی شهرستان بویراحمد، براساس مدل پذیرش فناوری - صفحه:363-378

  tick  تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان در شهرستان سلسله: کاربرد مدل فعال سازی هنجار - صفحه:379-390

  tick  تحلیل مولفه های سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی - صفحه:391-401

  tick  بررسی نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر - صفحه:403-417

  tick  تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویجی از دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زهک - صفحه:419-426

  tick  بررسی نقش شایستگی ها و عوامل محیطی بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه - صفحه:421-532

  tick  تبیین سازوکار و راهبردهای مناسب برای دستیابی به کشاورزی پایدار - صفحه:427-440

  tick  بررسی اثربخشی یادگیری سیار در آموزش عالی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور مرکز زنجان) - صفحه:441-451

  tick  تحلیل موانع و راهکارهای توسعه عدالت محور صنایع کشاورزی در ایران - صفحه:444-425

  tick  چالش های نظام ترویج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم: دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس - صفحه:453-466

  tick  تحلیل عوامل موثر بر استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در بین گندمکاران استان ایلام - صفحه:467-478

  tick  تحلیل تغییرات فصلی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای کشاورزان خرده پای استان مازندران - صفحه:499-510

  tick  بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر تشخیص فرصت های کارآفرینی: نقش تعدیلی محیط کارآفرینی - صفحه:511-520
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved