>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1395 - دوره:47 - شماره:1


  tick  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با نوآوری اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی استان خوزستان - صفحه:1-12

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش روشه ای کشاورزی پایدار از دیدگاه گندمکاران (مورد مطالعه: روستاهای دهستان آجی چای شهرستان تبریز) - صفحه:13-21+

  tick  بررسی ساختار تولید و بازدهی نسبت به مقیاس محصول کلزا در ایران - صفحه:23-33

  tick  شناسایی دیدگاه کشاورزان در مورد عوامل پیش برنده توسعه یافتگی روستایی در استان لرستان - صفحه:35-45

  tick  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر وصول مطالبات بانک کشاورزی در شهرستان مراغه: کاربرد مدل لاجیت ترتیبی - صفحه:47-55

  tick  عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد - صفحه:57-66

  tick  بررسی موانع توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشاورزی در استان زنجان - صفحه:67-79

  tick  کاربرد نگرش های ارزشی زیست محیطی در تحلیل رفتار زیست محیط گرایانه کشاورزان به منظور حفاظت از خاک (مورد مطالعه: کشاورزان شالیکار بخش مرکزی شهرستان ساری) - صفحه:81-91

  tick  تجارت جهانی و خودکفایی گندم در جهان - صفحه:93-107

  tick  بررسی سطح رضایت روستاییان دامدار از فعالیت های آموزشی- ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان قم - صفحه:109-125

  tick  آثار زیست محیطی افزایش قیمت حامل های انرژی: استخراج ماتریس حسابداری اجتماعی محیط زیستی ایران - صفحه:127-139

  tick  ارزیابی راندمان مالی کشاورزان با تکیه بر تعیین ارزش اقتصادی آب - صفحه:141-`150

  tick  شناسایی و اولویت بندی گزیدارهای توسعه تشکیلات ترویج تعاون کشور - صفحه:151-167

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش کشت محصولات سالم در استان خوزستان - صفحه:169-180

  tick  تحلیل سازوکارهای توسعه پایداری در واحدهای تولید گلخانه ای استان البرز - صفحه:181-196

  tick  بررسی نقش ارزش های فردی و اخلاق کسب وکار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بنگاه های بخش کشاورزی - صفحه:197-209

  tick  بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد) - صفحه:211-225

  tick  بررسی اثر صندوق های اعتباری خرد بر کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال در استان کرمان - صفحه:227-235

  tick  بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام - صفحه:237-248

  tick  مطالعه نیازهای آموزشی گلخانه داران شهرستان ورامین با اقتباس از مدل بوریچ - صفحه:249-257

  tick  ارزش گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی با رویکرد زیست محیطی - صفحه:259-269
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved