>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1394 - دوره:46 - شماره:4


  tick  بررسی نقش دانش، نگرش و منابع اطلاعاتی گندمکاران در پذیرش خاکورزی حفاظتی (مطالعه موردی شهرستان اراک) - صفحه:645-654

  tick  عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری - صفحه:655-688

  tick  ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی - صفحه:669-685

  tick  اثر بی‌ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی - صفحه:687-695

  tick  مقایسه تاثیر روش تدریس تفحص گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان (مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی) - صفحه:697-706

  tick  برآورد سیستم تقاضای معکوس فرآورده‌های لبنی: رویکردی برای پیش‌بینی قیمت ها - صفحه:707-717

  tick  اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران: کاربرد مدل Ardl - صفحه:719-727

  tick  تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران - صفحه:729-737

  tick  عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل - صفحه:737-748

  tick  تحلیل نقش عوامل فردی و شناختی موثر بر سطح مصرف کود در بین کشاورزان شهرستان بجستان - صفحه:749-763

  tick  تجزیه اثر تغییر تکنولوژی بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران: روش تحلیل تجزیه ساختاری - صفحه:765-782

  tick  پیش‌بینی تمایل به راه‌اندازی یک کسب‌وکار کارآفرینانه در میان دانشجویان کشاورزی بر اساس ابعاد قابلیت اشتغال - صفحه:783-791

  tick  پیش‌بینی تمایل به راه‌اندازی یک کسب ‌وکار کارآفرینانه در میان دانشجویان کشاورزی بر اساس ابعاد قابلیت اشتغال - صفحه:783-791

  tick  ارزیابی تاثیر طرح های مرتعداری بر ستاده های معیشت خانوارهای بهره بردار روستایی (مورد مطالعه : شهرستان ماهنشان) - صفحه:793-805

  tick  بررسی تاثیر نرخ سود بانکی در تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از دریای خزر - صفحه:807-816

  tick  مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل اعتقادات سلامت جهت سنجش تمایل دانشجویان نسبت به استفاده از محصولات ارگانیک - صفحه:817-831

  tick  مقایسه تطبیقی دومدل تصمیم گیری قطعی و فازی و کاربرد آن در اولویت گذاری ترکیب تولید زراعی - صفحه:817-831

  tick  پیامدهای احداث سد شهداء بر روستای جوبکبود علیا - صفحه:847-858

  tick  دلایل بی‌انگیزگی جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان بوئین زهرا) - صفحه:859-869

  tick  بررسی دیدگاه مهندسان ناظر گندم درتوسعه روش های کشت پایدار گندم در شهرستان کرمانشاه - صفحه:871-879

  tick  بررسی وضعیت مشارکت و عوامل تاثیر گذار بر آن در طرح هادی روستای سنگستان - صفحه:881-899
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved