>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1394 - دوره:46 - شماره:2


  tick  بررسی اثر سیاست های حمایتی بر سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان - صفحه:197-206

  tick  سهم اقتصادی مصرف منابع جنگلی در معیشت روستایی مورد مطالعه: منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر - صفحه:207-215

  tick  بررسی راهکارهای توسعه توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان دورههای علمی کاربردی کشاورزی مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) - صفحه:217-231

  tick  بررسی امکان پذیری مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو در شهرستان بافت - صفحه:233-246

  tick  برانگیختن شور کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزی از طریق الگوی نقش مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - صفحه:247-253

  tick  بررسی رابطۀ بین سبک رهبری تحول آفرین با بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - صفحه:255-265

  tick  تبیین ابزارهای سیاستی پیشران توسعة کشاورزی ارگانیک در ایران - صفحه:267-276

  tick  تحلیل مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین مورد مطالعه: روستای گازرخان - صفحه:277-284

  tick  بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات شرکتهای مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان مرکزی - صفحه:285-297

  tick  بررسی آثار ناپایداری و نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران - صفحه:299-310

  tick  سنجش توانمندی شغلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی کشاورزی و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان - صفحه:311-318

  tick  تحلیل موانع و مشکلات تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی از دیدگاه گلکاران در شهرستان محلات - صفحه:319-325

  tick  برآورد تابع تقاضای حامل های انرژی در بخش کشاورزی ایران - صفحه:327-334

  tick  عوامل موثر بر پذیرش کتابخانه دیجیتال توسط اعضای هیئت علمی مراکز آموزش و پژوهش کشاورزی در استان گیلان - صفحه:335-346

  tick  شناسایی انگیزه های کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی: کاربرد مقیاس بندی چندبعدی - صفحه:347-362

  tick  تدوین اولویت های صادراتی کشمش ایران در بازار جهانی - صفحه:363-373

  tick  کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در ارزیابی ریسک تولید محصولات کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان گرگان - صفحه:375-383

  tick  برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاه های طبیعی با استفاده از رویکرد هزینه سفر مورد مطالعه: بوستان فاتح - صفحه:385-393
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved