>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1393 - دوره:45 - شماره:4


  tick  الگوی پیشبینی پتانسیل تولید محصولات زراعی ایران برای افق سال 1404 - صفحه:585-599

  tick  مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دومتغیره) - صفحه:601-611

  tick  مدلیابی رفتار زیست محیطی زارعان شهرستان شیراز با استفاده از تئوری ارزش عقیده هنجار استرن - صفحه:613-624

  tick  تحلیل ساختاری چندگانة رابطة بین کلیشه ها، صلاحیت ها و انگیزههای اکتساب نقش رهبری توسط مروجان کشاورزی - صفحه:625-637

  tick  تحلیل آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان امور اراضی کشاورزی در ایران - صفحه:639-650

  tick  پیش بینی تغییرات میزان اشتغال بخش کشاورزی استان گیلان با استفاده از برخی شاخصهای اقتصادی - صفحه:651-661

  tick  مقایسة مدلهای سنجش کیفیت خدمات در ارزیابی دانشجویان از کیفیت فرایند تدریس و یادگیری با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی - صفحه:663-672

  tick  بررسی سازههای موثر بر قصد استفاده از شبکة مدرن آبیاری توسط کشاورزان (مورد مطالعه: شبکة آبرسانی بند فیض آباد استان فارس) - صفحه:673-682

  tick  بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامة درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران - صفحه:683-692

  tick  بررسی تقاضای لبنیات در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل - صفحه:693-701

  tick  عوامل موثر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و مردان پنبه کار استان اصفهان - صفحه:703-704

  tick  بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در تولید شیر بهداشتی در گاوداری های سنتی شهرستان بم - صفحه:705-724

  tick  بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: روستای کرناچی، شهرستان کرمانشاه) - صفحه:725-737

  tick  بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر نگرش باغداران شهرستان مشهد درباره مدیریت تلفیقی آفات - صفحه:739-746

  tick  بررسی نگرش کارشناسان شرکتهای خدمات فنی مشاورهای دربارة عملکرد سازمان - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - صفحه:747-759

  tick  بررسی نقش بازارهای آب کشاورزی در قیمت گذاری و تخصیص منابع آب (مطالعة موردی: بازار آب مجن) - صفحه:761-773

  tick  تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی زراعی به باغی از دیدگاه باغداران در غرب حوضه آبریز دریاچة ارومیه - صفحه:775-785

  tick  بررسی تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز (Ffs) بر مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزانمنطقة شریف آباد شهرستان البرز - صفحه:787-794
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved