>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه ارایه الگوی پیش پیش بینی مصرف آب شرب و کشاورزی استان تهران  
   
نویسنده یزدانی سعید ,عابدی سمانه ,عابدی سپیده
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1393 - دوره : 45 - شماره : 1 - صفحه:41 -48
چکیده    با توجه به اهمیت و نقش پیش بینی مصرف آب در خصوص مدیریت منابع آب و اتخاذ سیاست های درازمدت و کوتاه مدت مناسب در جهت بهینه سازی تقاضای آب این مطالعه با هدف تدوین الگویی برای پیش بینی مصرف آب به روش باکس و جنکینز انجام شده است. برای این منظور از داده های ماهانه مصرف آب شرب و کشاورزی در سطح استان تهران برای سال های 1380- 1388 استفاده شده است. Beaulieu and Miron (1993) آزمون ریشه‌های واحد فصلی و غیر فصلی را بر مبنای تکنیک HEGY برای داده های ماهانه بسط داده شده انجام دادند. نتایج بر اساس روش باکس- جنکینز بیانگر آن است که الگوی مناسب برای پیش بینی مصرف آب در دو بخش شرب و کشاورزی به ترتیب، الگوی آریمای فصلی و تشخیص داده شد. بر اساس الگوهای ارایه شده میزان مصرف آب در دو بخش مورد مطالعه در هر دوره متاثر از میزان آن ها و شوک های وارد بر آن ها در دوره های قبل است؛ بنابراین پیش بینی مقادیر مذکور نه به طور دقیق بلکه به صورت نسبی این امکان را فراهم می سازد تا سیاست گذاران یک دید کلی در مورد تغییرات مصرف آب در بخش شرب و کشاورزی در ماه های آینده داشته باشند تا با استفاده از آن بتوانند برای انجام اقدامات لازم در خصوص مدیریت صحیح مصرف و بهره برداری از مخازن برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی موثرتری داشته باشند.
کلیدواژه استان تهران ,باکس و جنکینز ,ریشه واحد فصلی ,مصرف آب شرب و کشاورزی
آدرس دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی abedi@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved