>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی مطالعه موردی: مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان  
   
نویسنده موحدی محمدی حمید ,علیرضایی مینا ,شعبانعلی فمی حسین ,پورآتشی مهتاب
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1393 - دوره : 45 - شماره : 1 - صفحه:105 -114
چکیده    این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی از دیدگاه آموزشگران و دانش‌آموزان انجام گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه آموزشگران (21 نفر) و دانش‌آموزان (86 نفر) مرکز آموزش کشاورزی حاجیآباد بودند. گردآوری داده‌ها از طریق سرشماری کامل افراد انجام گرفت. اعتبار محتوایی ابزار تحقیق با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان و متخصصان مربوط تایید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده (بیشتر از 7/0) مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده‌ها بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS نسخه 5/11 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که از دید آموزشگران کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی در حد خوب است، در حالی که از دید دانش‌آموزان، کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی در حد متوسط است. کیفیت ابزارها و ادوات ماشینی در مزرعه، تخصص و مهارت آموزشگر در موضوع درس، به کارگیری روش‌های تدریس متنوع و مناسب، استفاده از فیلم‌های آموزشی مرتبط با موضوع درس و علاقه مندی دانش آموز به رشته تحصیلی مهم‌ترین عواملی بودند که بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی تاثیرگذارند.
کلیدواژه آموزشگر ,آموزش‌های متوسطه کشاورزی ,امکانات آموزشی ,فراگیر ,کیفیت آموزش
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی pouratashi@mialinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved