>
Fa   |   Ar   |   En
   نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک  
   
نویسنده کرانی زهرا ,شیری نعمت اله ,صالحی لاله
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1393 - دوره : 45 - شماره : 1 - صفحه:143 -154
چکیده    هدف کلی این تحقیق بررسی نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک و عوامل موثر بر آن است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کشاورزان استان کرمانشاه بود که با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران، 176 نفر از آن ها برای نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏‏ای بود که روایی آن را گروه تخصصی تایید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (? > 0.7). تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر کشاورزان مورد مطالعه (4/53 درصد) نگرشی متوسط به عملیات حفاظت خاک داشتند. نتایج مقایسه میانگین‏ها نشان داد که بین نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک بر اساس متغیرهای عضویت داشتن یا نداشتن در نهادهای روستایی و دریافت کردن یا نکردن وام اختلاف معنی‏داری وجود داشت؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر دانش درباره عملیات حفاظت خاک، تعداد دفعات شرکت در کلاس‏های آموزشی- ترویجی و میزان سواد کشاورزان قادر به تبیین 4/27 درصد از واریانس نگرش آنان به عملیات حفاظت خاک بودند.
کلیدواژه استان کرمانشاه ,عملیات حفاظت خاک ,کشاورزی پایدار ,مدیریت خاک
آدرس دانشگاه پیام نور, مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی salehi@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved