>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان کرمان)  
   
نویسنده کریمی گوغری حمید ,رضوانفر احمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1393 - دوره : 45 - شماره : 1 - صفحه:125 -141
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان به اجرا در آمد. در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 180 نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب تعداد 123 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی آن طبق نظر گروهی از متخصصان به تایید رسید. برای تعیین میزان پایایی مقیاس‏های پرسشنامه از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 تجزیه-وتحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش در سطح 99 درصد اطمینان نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری با تمامی مولفه‏های تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) وجود دارد؛ همچنین نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که کیفیت زندگی کاری با ضریب مسیر 46/0 و مقدار t معنی‏دار (93/3) اثر مثبت و معنی‏داری بر تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان دارد، به ‏طوری‏ که توانایی تبیین 21 درصد از تغییرات تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی را داراست.
کلیدواژه تعهّد عاطفی ,تعهد مستمر ,تعهد هنجاری ,کارشناسان ترویج کشاورزی
آدرس دانشگاه زابل, عضو هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه تهران, عضو هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی arezvan@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved