>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و مدل روتردام برای شیر و فرآورده‌های لبنی  
   
نویسنده یزدانی سعید ,شرافتمند حبیبه
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:693 -703
چکیده    در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل و مدل تقاضای روتردام، توابع تقاضای شیر و فرآورده‌های لبنی طی سال‌های 88-1361 در جوامع شهری ایران به وسیله سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) تخمین زده شده است و کشش‌های قیمتی و غیر قیمتی محاسبه شده‌ است. نتایج به دست آمده نشان داد که در طول دوره مورد بررسی سهم هزینه‌ای فرآورده‌های لبنی از بودجه خانوار به مراتب بیشتر از سهم هزینه‌ای شیر است. محاسبه کشش‌های قیمتی شیر و فرآورده‌های لبنی حاکی از آن است که این محصولات باکشش هستند. بنابراین ابزار قیمت می تواند در تغییر مقدار تقاضای این محصولات موثر واقع شود و مصرف‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت از خود عکس العمل زیادی نشان می‌دهند. فرضیه همگنی دال بر نبود توهم پولی و فرضیه تقارن در مورد تاثیر متقاطع قیمت ها رد نمی گردد. در نهایت طبق تیوری‌های اقتصادی و نیز معیارهای آماری کارکرد سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای شیر و فرآورده‌های لبنی، بهتر از مدل روتردام است. با توجه به ضرورت وجود این دو نوع کالا در سبد مصرفی خانوارها و با توجه به کاهش درآمد واقعی خانوارها که به دلیل افزایش شاخص قیمت ها رخ می دهد، حذف یارانه پرداختی به این کالاها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
کلیدواژه شیر ,فرآورده‌های لبنی ,سیستم‌ تقاضا ,روتردام ,رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط
آدرس دانشگاه تهران, استاد اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی sherafatmandm@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved