>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل موثر بر تولید و توسعه گلخانه های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل  
   
نویسنده جباری مجید ,حیاتی باب اله ,دشتی قادر ,ظریفیان شاپور
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:607 -614
چکیده    ایران با وجود بیش از 4400 هکتار سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی و نزدیکی به بازارهای جهانی، سهم کوچکی در این بازارها دارد. این امر نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در تولید و توسعه این گلخانه‌ها است که شناسایی آنها می‌تواند در حل مشکلات موثر واقع شود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل بود. داده‌های تحقیق با روش سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 111 گلخانه‌دار شهرستان آمل درسال 1388 جمع‌اوری گردید. نتایج برآورد تابع تولید کاب- داگلاس نشان داد که متغیرهای شغل اصلی بودن گلخانه‌داری، تعداد نیروی کار، میزان آب مصرفی، کود تقویتی، کود دامی و ارزش حرارتی دارای اثر مثبت معنی‌دار و کود شیمیایی اثر منفی معنی‌دار بر تولید گلخانه‌ها داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اعتبارات و بازار، فنی – آموزشی، زیربنایی، حمایتی، فردی و مالی از عوامل موثر بر توسعه گلخانه‌ها بودند. این عوامل حدود 69 درصد تغییرات واریانس توسعه گلخانه‌ها را تبیین نمودند.
کلیدواژه تابع تولید کاب – داگلاس ,تحلیل عاملی ,گلخانه گل و گیاه زینتی ,شهرستان آمل
آدرس دانشگاه تبریز, کارشناس ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved