>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری (مورد: غرب استان تهران)  
   
نویسنده قارون زهرا ,شعبانعلی فمی حسین ,کلانتری خلیل ,معصومیان اصل احمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:561 -572
چکیده    پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری غرب استان تهران انجام شد. جامعه آماری آن شامل 284 نفر از مدیران واحدهای گاوداری صنعتی شیری در غرب استان تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 82 نفر از مدیران واحدهای مذکور به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 103 نفر افزایش پیدا کرد. نمونه مورد مطالعه، به‌روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان مدیران گاوداری‌های صنعتی شیری در غرب استان تهران تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ بود که روایی آن با استفاده از نظرات پانل متخصصان علوم دامی و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران به دست آمد و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (94/0 تا 97/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیرگذار در میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری مورد مطالعه نشان داد که متغیرهای استفاده از اینترنت، دسترسی به ملزومات بکارگیری فناوری اطلاعات، ظرفیت دام گاوداری، تعداد دام موجود در گاوداری (بر اساس واحد دامی) و مقدار تولید روزانه شیر در مجموع 85 درصد از واریانس میزان بکار گیری فناوری اطلاعات در مدیریت واحد های گاوداری را تبیین نمودند.
کلیدواژه فناوری اطلاعات ,مدیریت ,گاوداری‌های صنعتی شیری ,غرب استان تهران
آدرس دانشگاه تهران, کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده اقتصاد وتوسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved