>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی  
   
نویسنده کریمی گوغری حمید ,رضوانفر احمد ,حجازی سید یوسف
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:541 -550
چکیده    فرهنگ سازمانی می‏تواند به عنوان بستری مناسب برای انگیزش و به‏کارگیری استعداد و توانایی کارکنان نقش مهمی در افزایش عملکرد شغلی آنان ایفا کند. این پژوهش پیمایشی، با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 180 نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب و جدول کرجسی و مورگان، تعداد 123 نفر به‏عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‏ای‌ بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان دانشگاه تهران به‏دست‏آمد. همچنین پایایی مقیاس‏های پرسشنامه پس از انجام پیش‏آزمون و با استفاده از آماره ی آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در نهایت داده‌ها به وسیله نرم‌افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‏داری بین تمامی مولفه‏های فرهنگ سازمانی (مشارکت، سازگاری، انطباق‏پذیری و رسالت) با عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان داد که فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر 67/0 و مقدار t برابر با 21/6 اثر مثبت و معنی‏داری بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی دارد، به‏طوری‏که فرهنگ سازمانی توانایی تبیین 45 درصد از تغییرات عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی را دارا می‏باشد.
کلیدواژه مشارکت ,سازگاری ,انطباق‏پذیری ,رسالت
آدرس دانشگاه زابل, مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved