>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی های کشاورزی  
   
نویسنده مرصعی سولماز
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:647 -660
چکیده    مطالعه حاضر، با هدف تعیین ویژگی های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و اعضای هیات مدیره تعاونی های کشاورزی استان زنجان (N= 900) تشکیل دادند که از طریق پرسش نامه ای در پنج بخش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین مزایا و محدودیت های یادگیری سیار به ترتیب آموزش مادام‌العمر متناسب با نیاز فراگیر و مشکلات سخت افزاری از اولویت بیشتری برخوردارند. در تحقیق فوق، مهمترین نگرش مدیران تعاونی ها نسبت به کاربرد یادگیری سیار، بهبود کیفیت آموزش و یادگیری شناسایی شده است. این تحقیق نشان داد که حمایت همه جانبه دولت و متولیان امور برای توسعه خدمات آموزش سیار و ارایه یارانه، آموزش و بهبود زیرساخت ها مهمترین راهکارهای اجرای نظام یادگیری سیار هستند. با توجه به نتایج، عوامل درک مزایا و محدودیت‌های نظام یادگیری سیار و درک قابلیت این نظام آموزشی در رفع پایین بودن کیفیت برنامه‌های آموزشی و ‌عدم انگیزه فراگیران نسبت به یادگیری به عنوان مهمترین عوامل موثر بر نگرش شناسایی شدند. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین رشته تحصیلی و شهرستان محل فعالیت مدیران با متغیر نگرش به کاربرد یادگیری سیار است.
کلیدواژه یادگیری سیار ,آموزش ,نگرش مدیران ,تعاونی های کشاورزی ,ویژگی های یادگیری سیار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, ایران
پست الکترونیکی morasaei_7@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved