>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه)  
   
نویسنده سواری مسلم ,اله ویسی محمد ادریس ,میرک زاده علی اصغر
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:737 -749
چکیده    این پژوهش با هدف کلی تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه بود (N=151). با استفاده از جدول نمونه‏گیری کرجسی و مورگان تعداد 96 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب براساس رشته تحصیلی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه محقق ساخته و از پیش آزمون شده بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیله نرم‏افزارSPSSwin18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش‏تر دانشجویان مورد مطالعه نگرش، دانش و تمایل مساعدی نسبت به ایجاد کسب وکارهای کوچک ندارند. نتایج مقایسه میانگین‏ها نشان داد که بین نگرش، دانش و تمایل دانشجویان مورد مطالعه بر اساس شرکت در دوره‏های آموزش کارآفرینی اختلاف معنی‏داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین دانش و نگرش دانشجویان با تمایل آن‏ها به ایجاد کسب وکارهای کوچک رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. علاوه بر این، براساس نتایج تحلیل عاملی، موانع ایجاد کسب وکارهای کوچک را می‌توان در چهار عامل؛ سرمایه‏ای، انگیزشی – ارتباطی، آموزشی و حمایتی- مهارتی طبقه‏بندی کرد.
کلیدواژه تمایل ,کسب وکارهای کوچک ,نگرش ,دانش ,استان کرمانشاه
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه رازی, دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, دانشگاه رازی, استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved