>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمون قیمت واحد در بازار دانه های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی (مطالعه موردی: ذرت، سویا، پنبه)  
   
نویسنده چیذری امیرحسین ,نعمتی مهدی
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:727 -736
چکیده    مطالعه حاضر به بررسی قانون قیمت واحد در بازار دانه های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی با استفاده از داده های سالیانه قیمت سه محصول مهم کشور (پنبه، ذرت و سویا) از نظر کاربردهای صنعتی و تغذیه ای در دوره 87-1371 اختصاص یافته است. این تحقیق از آن جهت حایز اهمیت است که تاثیر پذیری احتمالی قیمت های داخل از قیمت های جهانی را شناسایی و به درک دقیق تر الگوی نوسان قیمت های داخلی کمک خواهد نمود. تکنیک مورد استفاده نیز شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی (همگرایی و الگوهای تصحیح خطا) می باشد. مهمترین نتایج حاصل موید وجود ارتباط بلند مدت میان قیمت های داخلی و جهانی پنبه،ذرت و سویا می باشد. به عبارت دیگر قانون قیمت واحد در مورد محصول پنبه، ذرت و سویا در سالهای مورد بررسی به صورت معنی داری پذیرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت در بازارهای پنبه، ذرت و سویا نشان می دهد که به ترتیب در هر دوره زمانی 98، 76 و 99 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تصحیح خواهد شد. با توجه به تایید وجود ارتباط بلند مدت میان قیمت جهانی و داخلی سه محصول پنبه، ذرت و سویا از یک سو و جایگاه این محصولات در کاربردهای صنعتی و تغذیه ای، پیشنهاد می شود به منظور اجتناب از بروز نوسان زیاد در قیمت های داخلی، شرایط بازار جهانی بطور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم بویژه در زمینه سیاست های تجاری، به عنوان مثال تعرفه های وارداتی پایدار، از حساسیت زیاد قیمت داخلی به نوسان قیمت جهانی کاسته شود.
کلیدواژه دانه های روغنی ,قیمت واحد ,همگرایی ,الگوی تصحیح خطا ,قیمت جهانی
آدرس دانشگاه تهران, استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved