>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش)  
   
نویسنده فتوتی هستی ,برادران مسعود ,سلمانزاده سیروس ,غنیان منصور
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:677 -692
چکیده    امروزه مشارکت زنان در توسعه‌پایدار‌ روستایی، نه یک مساله اختیاری، بلکه یک امر ضروری است. این پژوهش کاربردی با هدف تبیین نقش مشارکت زنان‌روستایی در توسعه‌پایدار روستایی و با روش توصیفی-پیمایشی در دهستان شاوور شهرستان شوش صورت پذیرفت. جامعه‌آماری3525 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول کرجی و‌مورگان350نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. ابزار جمع‎آوری داده‎ها پرسشنامه بوده، که روایی آن با بهره‎گیری از پانل متخصصان و پایایی آن پس از انجام مطالعه پیشاهنگ و با استفاده از آماره آلفای‌ کرونباخ برای هریک از گویه‌های زمینه اقتصادی مشارکت و موانع مشارکت به ترتیب(93/0 و 89/0)تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها توسط نرم‎افزار SPSSصورت گرفت. نتایج مطالعات همبستگی وجود ارتباط مثبت و معنی‌دار بین سن و بعد‌خانوار و میزان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را با احتمال99درصد نشان داد. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی رابطه منفی و معنی‌دار با احتمال99 درصد وجود داشت. یافته‌های پژوهش نشان داد که زنان در فعالیت‎های تولیدی مرتبط با صنایع‌دستی در مقایسه با سایر فعالیت‎ها مشارکت بیشتری داشتند. اما متاسفانه حضور آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله در مراکز تصمیم‎گیری از قبیل شورای‌اسلامی‌روستا و یا همکاری با دهیاری روستا با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت.
کلیدواژه مشارکت ,زنان روستایی ,توسعه پایدار روستایی ,شهرستان شوش
آدرس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, استاد بازنشسته دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved