>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده رودشمالی شهرستان فریدن)  
   
نویسنده قدیمی سید علیرضا ,اسحاقی سید رضا ,نصرآبادی پوریا ,اعظمی موسی
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 4 - صفحه:661 -675
چکیده    پراکندگی و قطعه و قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه کشاورزی محسوب می شود، بطوری که کوچکی و پراکندگی اراضی مانعی در استفاده بهینه از آب، زمین، نیروی انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل موثر در تولید کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه سازی اراضی و شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سیب زمینی کاران دهستان زاینده رودشمالی در شهرستان فریدن می باشد(N=190) که از بین آنها تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین گردید. و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد، که روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه آن بر اساس نظر اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه تهران تایید گردید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ (74/0) تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کشاورزان تمایل کمی به یکپارچه سازی اراضی اشان دارند و به شرط یکپارچه سازی موقتی، ترجیح می دهند با افراد آشنا و فامیل مشارکت داشته باشند و اصلی ترین موانع یکپارچه سازی اراضی عوامل فردی- اجتماعی و اقتصادی می باشد.
کلیدواژه عدم پذیرش یکپارچه سازی اراضی ,راهکارهای یکپارچه سازی ,شهرستان فریدن
آدرس دانشگاه رازی, دانجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, استادیار گروه ترویج و کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved