>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر  
   
نویسنده پیکار پرسان مرجان ,شعبانعلی فمی حسین ,دانشور عامری ژیلا ,خدابخشی آزاده
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 2 - صفحه:329 -341
چکیده    هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی عوامل موثر بر میزان به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر است. جامعه آماری این تحقیق شامل باغداران سیب‌کار شهرستان ابهر در دو بخش مرکزی و سلطانیه (12971 N=) است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر برای نمونه تعیین شدند. نمونه‌گیری با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر چندین تن از اعضای هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان آشنا به موضوع در مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی منطقه تایید شد. برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بالاتر از 75/0 بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌و‌تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین میزان به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات و متغیرهای میزان تحصیلات و سابقه کار رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد؛ همچنین بین متغیر وابسته تحقیق با متغیرهای سن، مساحت باغ، میزان تولید، میزان عرضه، مقدار کل ضایعات، سن باغ، ضایعات داشت، ضایعات زمان برداشت و ضایعات پس از برداشت رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام‌به‌گام نیز به ترتیب چهار متغیر سن باغداران، دانش باغداران در زمینه عملیات کاهش ضایعات سیب، سن باغ و مساحت باغ وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 2/80 درصد از واریانس متغیر میزان به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات را تبیین کردند.
کلیدواژه باغداران ,باغ سیب ,مدیریت ضایعات
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved