>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه‌گیری آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی  
   
نویسنده قهرمان زاده محمد ,انصاری فاطمه ,فلسفیان آزاده ,فردوسی رویا
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 2 - صفحه:201 -209
چکیده    هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری و تحلیل آثار رفاهی افزایش قیمت گروه کالایی گوشت بر خانوارهای ایرانی است. بدین منظور ابتدا سیستم تقاضای تقریباً ایدیال (AIDS) انواع گوشت برای خانوارهای شهری طی سال های 1363-88 برازش شد و سپس معیار تغییر جبرانی(CV) برای اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان با استفاده از روش تقریب بسط تیلور و با بهره گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده از سیستم تقاضای AIDS محاسبه شد. در نهایت، میزان رفاه از‌دست‌رفته خانوارهای شهری به سبب افزایش نسبی قیمت انواع گوشت در طی سال‌های 1385-88 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از سیستم تقاضای AIDS نشان داد که گوشت مرغ و گوساله، کالای ضروری و گوشت ماهی و گوسفند، کالای لوکس برای خانوارهای شهری ایران قلمداد می‌شوند. یافته‌های حاصل از محاسبه CV بیانگر آن است که خانوارهای شهری به طور متوسط 19 درصد از مخارج سالانه صرف‌شده خود را برای گروه کالایی گوشت طی این دوره از دست داده اند.
کلیدواژه آثار رفاهی ,افزایش قیمت ,بسط تیلور ,تغییر جبرانی ,گروه کالایی گوشت
آدرس دانشگاه تبریز, دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه ترویج و مدیریت کشاورزی تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved