>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مزارع تولید‌کننده جو دیم در ایران  
   
نویسنده یزدانی سعید ,زاهدپور یگانه عذرا
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 2 - صفحه:191 -199
چکیده    یکی از ابزارهای مفید برای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در سطح محصولات کشاورزی آگاهی از ساختار تکنولوژی حاکم بر تولید و ویژگی‌های آن است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر تعیین برخی از پارامترهای تعیین کننده ساختار تکنولوژی تولید، از جمله بازدهی نسبت به مقیاس، کشش های جانشینی بین نهاده ها و کشش تقاضای نهاده ها برای محصول جو دیم است. قبل از برآورد این پارامترها، شرایط جمع سازی سازگار مزارع تولیدکننده جو دیم در استان های مختلف کشور با استفاده از نظریه مقیاس گذاری میانگین بررسی شد؛ سپس تابع هزینه ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده‌ها با استفاده از روش رگرسیونهای به‌ظاهر نامرتبط تکراری و با به‌کارگیری داده های مقطعی سال زراعی 1385-86 برآورد شد که وزارت جهاد کشاورزی از طریق پرسشنامه از 1641 بهره بردار از استان‌های سراسر کشور جمع آوری کرده‌بود، نتایج مطالعه بیانگر آن است که در مزارع تولیدکننده جو دیم صرفه های ناشی از مقیاس وجود دارد. مقدار عددی کشش مقیاس به‌ازای میانگین داده ها 52/1 محاسبه شد؛ به این معنی که با افزایش اندازه مزارع تولیدکننده جو دیم هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. برآورد کشش‌های خودقیمتی تقاضای نهاده ها نشان دهنده کشش اندک تقاضا برای تمام نهاده‌هاست که حاکی از انعطاف ناپذیری تولیدکنندگان در مقابل افزایش قیمت نهاده‌هاست.
کلیدواژه ایران ,بازدهی نسبت به مقیاس ,تابع هزینه ترانسلوگ ,جو ,میانگین ,نظریه مقیاس‌گذاری
آدرس دانشگاه تهران, استاد اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی yeganeh.azra@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved