>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان  
   
نویسنده رضایی روح اله ,قلی فر احسان ,غلامی حسام الدین
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 2 - صفحه:221 -234
چکیده    با توجه به اهمیت شرکت های خدمات مشاورره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی و پایین‌بودن نسبی سطح رضایت کشاورزان از خدمات این شرکت ها، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت کشاورزان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان است. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می‌رود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کشاورزانی بود که در دو سال اخیر یک یا چند بار از خدمات مختلف شرکت‌های مستقر در شهرستان زنجان استفاده کرده‌ بودند (2550N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 262 نفر محاسبه شد. برای دستیابی به نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب بهره گرفته ‌شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه‌های تهران و زنجان تایید شد. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که رضایت 8/0 درصد از پاسخگویان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در سطح خیلی کم، 7/23 درصد در سطح کم، 5/64 درصد در سطح متوسط، 8 درصد در سطح زیاد و 3 درصد در سطح خیلی زیاد بود؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که در حدود 8/58 درصد از تغییرات، میزان رضایت پاسخگویان از شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در منطقه تحقیق را سه متغیر نگرش به شرکت ها، میزان آشنایی با شرکت ها و سطح تحصیلات تبیین می‌کنند.
کلیدواژه ترویج قراردادی ,رضایت ,شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای ,فنی و مهندسی کشاورزان ,کشاورزی
آدرس دانشگاه زنجان, استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه زنجان, کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved