>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران  
   
نویسنده موذن زینب ,موحد محمدی حمید ,رضوانفر احمد ,پورآتشی مهتاب
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 2 - صفحه:211 -220
چکیده    هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران بوده‌ است. تحقیق از نوع پیمایشی و به روش توصیفی‌ـ همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران (91=N) تشکیل دادند که 46 نفر از ایشان به روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب برای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌‌‌ای محققساخته بوده‌ است که روایی آن با استفاده از نظر برخی از اعضای هییت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تایید شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به‌دست‌آمده (بین 75/0 تا 95/0) نشانگر پایایی مناسب بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS انجام شده ‌است. نتایج بیانگر آن بود که بیشتر آموزشگران سطح عملکرد شغلی مدیران را در حد متوسط ارزیابی کردند. بر طبق نتایج بین مهارت‌های انسانی، فنی و ادراکی مدیران و عملکرد شغلی ایشان رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 51 درصد تغییرات عملکرد شغلی از طریق متغیر مهارت انسانی تبیین‌پذیر است.
کلیدواژه آموزشگر ,عملکرد شغلی ,مدیران آموزشی ,مهارت انسانی ,هنرستان‌های کشاورزی
آدرس دانشگاه تهران, کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved