>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش کسب‌و‌کارهای کوچک در تامین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان  
   
نویسنده سعدی حشمت اله
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 2 - صفحه:271 -282
چکیده    از دیدگاه صاحب‌نظران توسعه روستایی، ساماندهی کسب‌و کارهای کوچک (SEs) راهبردی برای توانمندسازی روستاییان به‌ویژه زنان فقیر و سرپرست خانوار است. در ایران نیز با همین هدف تاکنون صدها کسب‌و‌کار کوچک به دست زنان سرپرست خانوار راه‌اندازی شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار SEs بر توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده‌ است که ضریب پایایی آن 85% برآورد شده است جامعه آماری تحقیق 712 زن سرپرست خانوار روستایی در سال 1390 است که 109 نفر از آن‌ها برای نمونه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSSانجام پذیرفت. برای ارزیابی نیازهای اصلی خانوار از روش بررسی و تحلیل حداقل نیاز اساسی خانوار (MBN) استفاده شده ‌است. در تامین نیازهای اساسی خانوار، سه متغیر درآمد کسب‌و‌کار، تعداد افراد تحت تکفل و خط فقر جامعه روستایی تاثیر‌گذارند. در این تحقیق، درصد افرادی که می‌توانند نیازهای اساسی خانوار را با توجه به سناریوهای مختلف خط فقر در جامعه روستایی مرتفع کنند مطالعه شده ‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با افزایش خط فقر توانایی زنان سرپرست خانوار در تامین نیاز‌های اساسی با شیب تندی کاهش می‌یابد. در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق توصیه‌هایی بیان شده‌ است. شناسایی و معرفی کسب‌و‌کارهای پردرآمد، آموزش زنان سرپرست خانوار در مدیریت درآمدها و هزینه‌ها، کنترل نرخ تورم و پایین‌آوردن خط فقر در جامعه روستایی و در نهایت جبران منابع مالی زنان سرپرست خانوار تا حد خط فقر از جمله پیشنهادهای این تحقیق است.
کلیدواژه حداقل نیازهای اساسی ,خط فقر ,زنان روستایی ,زنان سرپرست خانوار ,کسب‌و‌کار کوچک
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران
پست الکترونیکی hsaadi48@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved