>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل مولفه‌های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران  
   
نویسنده خدابخشی آزاده ,موحد محمدی حمید ,شعبانعلی فمی حسین
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 4 - صفحه:693 -707
چکیده    هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل مولفه‌های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی بود. جامعه آماری آن را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی ایران (8541N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 286 نفر از آن‌ها برای نمونه انتخاب شدند؛ سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای با انتساب متناسب مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و با نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و همچنین نرم افزار LISREL نسخه 5/8 تجزیه وتحلیل شدند. روایی صوری پرسشنامه با پانل متخصصان بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (97/0). نتایج رتبه بندی مولفه‌های کیفیت آموزش الکترونیکی کشاورزی نشان داد که مولفه فراگیر در بالاترین و مولفه ارزشیابی در پایین ترین رتبه ها قرار دارد. برای شناسایی مولفه‌های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از تحلیل عاملی اکتشافی وبرای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که مولفه های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از پنج عامل مجزای طراحی- اجرا، آموزشگر، زیرساختی – پشتیبانی، مالی – سیاست‌گذاری و مدیریتی- ارزشیابی تشکیل شده است که این عوامل 59/69 درصد از واریانس کل متغیرها را بیان کرده اند.
کلیدواژه آموزش الکترونیکی ,آموزش عالی کشاورزی ,کیفیت ,مولفه
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved