>
Fa   |   Ar   |   En
   اعتبارسنجی مولفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هییت علمی دانشکده‌های کشاورزی  
   
نویسنده اکبری مرتضی ,حسینی سید محمود ,حجازی سید یوسف ,رضوانفر احمد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 4 - صفحه:629 -644
چکیده    توسعه منابع انسانی یکی از راهکار‌های موثر افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی افراد، به‌ویژه اعضای هییت علمی برای دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهشِ توصیفی-پیمایشی، اعتبارسنجی (تحلیل عاملی تاییدی) مولفه‌های لازم برای توسعه منابع انسانی (اعضای هییت علمی) دانشکده‌های کشاورزی ایران بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هییت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1837=N) تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 284 نفر با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای برای نمونه تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هییت علمی دانشگاه تهران و صاحب‌نظران مربوط تایید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Lisrel8.54 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که توسعه فردی، فرهنگی- اجتماعی، حرفه‌ای، سازمانی و آموزشی مولفه‌های اصلی توسعه اعضای هییت علمی هستند؛ همچنین مقایسه مولفه‌های توسعه اعضای هییت علمی نشان داد در زمینه توسعه فرهنگی- اجتماعی، توسعه حرفه‌ای، توسعه سازمانی و توسعه آموزشی اعضای هییت علمی تفاوت معنی‌داری بین دانشگاه‌‌های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد.
کلیدواژه توسعه فردی ,توسعه حرفه‌ای ,توسعه سازمانی ,آموزش عالی ,اعضای هییت علمی
آدرس دانشگاه تهران, دانش آموخته دکتری، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved