>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هییت علمی  
   
نویسنده عابدی بهاره ,برادران مسعود ,خسروی پور بهمن ,غنیان منصور
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 4 - صفحه:569 -579
چکیده    این تحقیق با هدف مطالعه ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هییت علمی در فرایند برنامه‌ریزی درسی انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق شامل 158 نفر از اعضای هییت علمی دانشکده و دانشگاه های کشاورزی (دولتی) استان خوزستان بوده است که 113 نفر از آن‌ها به طور تصادفی و متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر اعضای هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تایید و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای بخش های مشارکت برنامه‌ریزان و مخاطبان در برنامه ریزی درسی، کیفیت برنامه ریزی درسی و چالش های نظام برنامه ریزی درسی مطلوب به ترتیب (79/.، 88/. 71/.=?) محاسبه شد. نتایج نشان داد که در رتبه‌بندی میزان شایستگی گروه های مختلف برای مشارکت در برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه پاسخگویان، اعضای هییت علمی بیشترین شایستگی را در این زمینه دارند. در اولویت بندی راهکارهای بالابردن کیفیت برنامه‌های درسی رشته کشاورزی، تدوین برنامه درسی حوزه تخصصی مبتنی بر اصول و روش‌های علمی به دست متخصصان ذی‌صلاح و تناسب محتوای برنامه درسی رشته تخصصی با پیشرفت های روز بیشترین اهمیت را داشتند. نتایج آزمون t نیز نشان داد که اعضای هییت علمی با ویژگی های فردی و حرفه ای متفاوت با هم درباره ضعف مطلوبیت نظام برنامه‌ریزی درسی توافق دارند و تفاوت آماری قابل ملاحظه ای میان آن‌ها دیده نشد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین میل به مشارکت اعضای هییت علمی در برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی و آشنایی هییت علمی با اصول لازم برای برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی و تصور توانایی هییت علمی برای مشارکت در برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی و میزان اطلاعات هییت علمی در مورد روند برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح 01/0 و 05/0 درصد وجود دارد. نتایج آزمون f نیز نشان داد بین میزان اطلاعات اعضای هییت علمی با مرتبه علمی گوناگون تفاوت آماری معنی‌دار وجود دارد.
کلیدواژه آموزش عالی کشاورزی ,اعضای هییت علمی ,بازنگری ,برنامه‌ریزی درسی ,مشارکت
آدرس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved