>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل چالش های تجاری سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشکه های کشاورزی ایران  
   
نویسنده انصاری محمدتقی ,سنجابی محمدرضا
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 4 - صفحه:555 -568
چکیده    این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف تحلیل چالش های تجاری‌سازی تحقیقات در دانشکده‌های کشاورزی ایران انجام پذیرفت. جامعه آماری آن شامل اعضای هییت علمی دانشکده های کشاورزی دولتی ایران (1837N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، تعداد 150 نفر برای نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با رویکردی کمی انجام پذیرفت. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدند و با نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تجزیه وتحلیل شدند. روایی پرسشنامه را پانل متخصصان بررسی کردند و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (83/0 تا 92/0). یافته های تحقیق نشان داد که در زمینه رتبه بندی چالش های تجاری سازی از دیدگاه اعضای هییت علمی مورد بررسی، چالش های آموزشی- اطلاع رسانی و زیرساختی- حمایتی بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده است؛ همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چالش های تجاری سازی تحقیقات دانشکده های کشاورزی هفت عامل مجزای زیرساختی– حمایتی، آموزشی، ارتباطی، فنی- تخصصی، سازمانی، مالی و سیاست‌گذاری دارد که این عوامل 40/57 درصد از واریانس کل متغیرها را بیان کرده اند.
کلیدواژه اعضای هییت علمی ,تجاری سازی ,تحقیقات ,چالش ,دانشکده‌های کشاورزی
آدرس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران, عضو هیات علمی پژوهشکده مطالاعات فناوری های نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران, ایران, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران, عضو هییت علمی پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران, ایران
پست الکترونیکی msanjabii@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved