>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران  
   
نویسنده حسینی سید صفدر ,پاکروان محمدرضا ,اتقایی میلاد
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 4 - صفحه:533 -544
چکیده    باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان، اعم از توسعه‌یافته یا در حال ‌توسعه، به روش‌های گوناگون این بخش را حمایت می‌کنند. در این مطالعه، اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر امنیت غذایی کشور در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1368-1388 بررسی شده ‌است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت سیاست‌های حمایتی دولت بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره تحت بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی حمایت‌های بخش کشاورزی، شاخص امنیت غذایی 005/0 درصد افزایش خواهد داشت؛ بنابراین هدف از اعمال سیاست حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت و بهره‌وری ضروری است؛ همچنین تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا باعث کاهش ریسک و نبود حتمیت درآمدی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیشتر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی می‌شود.
کلیدواژه امنیت غذایی ,ایران ,بخش کشاورزی ,سیاست‌های حمایتی ,مدل VECM
آدرس دانشگاه تهران, استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved