>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران   
سال:1392 - دوره:44 - شماره:4


  tick  اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران - صفحه:533-544

  tick  تحلیل رفتار کوتاه‎مدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران، رویکرد تکنیک‎های سری ‎زمانی - صفحه:545-553

  tick  تحلیل چالش های تجاری سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشکه های کشاورزی ایران - صفحه:555-568

  tick  ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هییت علمی - صفحه:569-579

  tick  بررسی و تحلیل گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان (مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) - صفحه:581-591

  tick  بررسی سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیه دشت یزد- اردکان - صفحه:593-602

  tick  عوامل موثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار در شهرستان‌های شوش، اندیمشک و دزفول - صفحه:603-612

  tick  تحلیل عوامل موثر بر کاهش نهاده در پروژه توسعه مشارکتی فناوری (Ptd) (مطالعه موردی حوزه آبخیز منطقه هنام استان لرستان) - صفحه:613-627

  tick  اعتبارسنجی مولفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هییت علمی دانشکده‌های کشاورزی - صفحه:629-644

  tick  تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نگرش کشاورزان درباره مدیریت آب زراعی مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول - صفحه:645-655

  tick  نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی: (مطالعه موردی شهرستان خوی) - صفحه:657-664

  tick  بررسی روش‌ها و تکنیک های ترویجی تاثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت بهره‌برداران، درباره مدیریت پایدار منابع طبیعی ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی ) - صفحه:665-677

  tick  آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی - صفحه:679-692

  tick  تحلیل مولفه‌های کیفیت آموزش های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران - صفحه:693-707
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved