>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش عوامل ترویجی بر پذیرش فناوری‌های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران شهرستان ساری  
   
نویسنده رزاقی بورخانی فاطمه ,رضوانفر احمد ,شعبانعلی فمی حسین
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:435 -446
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش سازه های ترویجی (سابقه آشنایی با خدمات ترویجی، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی، میزان شرکت در برنامه های مدرسه در مزرعه کشاورز (FFS)، میزان تماس با مروج کشاورزی) بر پذیرش فناوری های IPM در میان شالیکاران شهرستان ساری بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل تمامی شالیکاران روستاهای 5 بخش شهرستان ساری بود. نمونه گیری به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 260 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری و اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) تایید گردید. مطابق یافته ها، همبستگی مثبت و معنی داری بین سابقه آشنایی پاسخگویان با خدمات ترویجی، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و برنامه های FFS و تعداد تماس های ترویجی در ارتباط با IPM با میزان بکارگیری فناوری های IPM وجود داشت. شالیکارانی که در کلاس های آموزشی- ترویجی و برنامه های FFS شرکت کرده بودند در مقایسه با آنهایی که در این کلاس‌ها شرکت نداشتند در ارتباط با میزان بکارگیری فناوری های IPM از سطح بالاتری برخوردار بودند.
کلیدواژه ترویج کشاورزی ,مدیریت تلفیقی آفات ,مدرسه در مزرعه کشاورز ,عامل ,شالیکاران
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved