>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل موانع پذیرش فناوری های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی از دیدگاه گلخانه داران استان اصفهان  
   
نویسنده عباسی فاطمه ,چیذری محمد ,اسدی علی
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:421 -434
چکیده    راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات با هدف تولید محصول سالم در حال حاضر، استراتژی عملیاتی جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار شناخته شده است. هدف کلی این تحقیق توصیفی - پیمایشی، شناسایی عوامل بازدارنده پیشبرد راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی در بین گلخانه داران استان اصفهان است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات تعدادی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0درصد بدست آمد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه گلخانه دارانی است که از سال اجرای این طرح در استان اصفهان (سال 1389- 1385) تحت پوشش راهبرد مذکور بوده اند ( 160=N) که از این میان تعداد 113 نفر از طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب حجم مناسب جامعه انتخاب گردیدند و در نهایت 103 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تحقیق نشان می دهد که چهار عامل قانونی – حمایتی، آموزشی، برنامه ریزی و اقتصادی از جمله موانع پذیرش فناوری های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات بودند که در کل توانستند 52/70درصد از کل واریانس را تبیین نمایند.
کلیدواژه مدیریت جامع تولید ,حفاظت از محصولات ,پذیرش ,گلخانه داران ,محصولات باغی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved