>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فهرست سیستم انتقال یادگیری در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه دراستان فارس  
   
نویسنده میرنیام قایزه سادات ,پزشکی راد غلامرضا ,زمانی میاندشتی ناصر
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:409 -419
چکیده    هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انتقال یادگیری (فهرست سیستم انتقال یادگیری) در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه در استان فارس و همچنین رتبه بندی شهر-های مختلف استان فارس بر اساس عوامل موثر بر انتقال یادگیری بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان استان فارس که در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه در سال زراعی 88-87 شرکت کرده بودند، می شد(235(N=. بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 131 کشاورز از طریق روش نمونه گیری طبقه ای از نوع انتساب متناسب، انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط برخی از متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز و همچنین جهاد کشاورزی استان فارس مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ پس از آزمون پیش آهنگ تایید گردید.(79/0). نتایج حاصل نشان داد که خودکارآمدی عملکرد و مخالفت ناظر به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت از عوامل موثر بر انتقال یادگیری را به خود اختصاص دادند. همچنین بین سایر شهر، شهرستان های فراشبند، داراب رتبه های اول و دوم، و شهرستان های نیریز، ممسنی رتبه های دهم و یازدهم در اثر بخشی عوامل موثر بر انتقال یادگیری از طریق روش آموزشی مدرسه در مزرعه به خود اختصاص دادند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین تماس های ترویجی کشاورزان با چهار عامل پایه ای موثر بر انتقال یادگیری (اثرات ثانویه، محیط، توانایی و انگیزش) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.
کلیدواژه مدرسه در مزرعه ,انتقال یادگیری ,فهرست سیستم انتقال یادگیری
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, عضو هیات علمی گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه شیراز, عضو هیات علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved