>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده بر بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی شهرستان بابل  
   
نویسنده شاهنوشی ناصر ,شعبان زاده مهدی
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:511 -521
چکیده    امروزه در اکثر کشورها، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی مورد توجه سیاست‌گزاران اقتصادی این کشورها قرار گرفته است. با این وجود اثربخشی طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحث‌های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن همراه بوده است. با این رویکرد، این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد این طرح ها، به بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در رشد بهره‌وری کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی طی دوره 88-86 پرداخته است. برای بررسی این موضوع بنگاه‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده‌ در صنعت زنبورداری و دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب (گروه تیمار) و با گروهی دیگر از بنگاه‌های این دو صنعت که از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده استفاده نکرده‌اند (گروه شاهد) با استفاده از روش جورسازی و شاخص مالم کوییست مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه پرداخت اعتبارات در این دو صنعت تاثیر معنی‌داری بر کارایی مدیریتی (ترکیب صحیح عوامل تولید) و بهبود تکنولوژیکی نداشته اما سبب رشد کارایی مقیاس، رشد کارایی فنی و در نتیجه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بنگاه‌های دریافت کننده این اعتبارات شده است.
کلیدواژه اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط ,بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی‌ ,روش جورسازی ,شاخص مالم کوییست
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved