>
Fa   |   Ar   |   En
   موانع استفاده از فناوری تلفن همراه به عنوان رسانه آموزشی در آموزش کشاورزی از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان اردبیل  
   
نویسنده باقری اصغر ,رازقی مرضیه ,حسین پور ابوطالب
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:483 -496
چکیده    تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی موانع کاربست تلفن همراه در آموزش کشاورزی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه آن کارشناسان جهاد کشاورزی استان اردبیل بودند که 114 نفر از آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن به کمک متخصصین تایید گردید و برای پایایی آن یک مطالعه راهنما انجام شد. مقدار آلفای کرونباخ 825/0 نشان دهنده پایایی بالای ابزار تحقیق می باشد. نتایج نشان داد که کارشناسان استفاده محدودی از تلفن همراه در امور آموزشی ترویجی کشاورزی می کردند. آنان آشنایی کمی با قابلیت های تلفن همراه داشتند. کمی مهارت استفاده از این قابلیت ها، بالا بودن هزینه ها و عدم حمایت مالی سازمان متبوع در پرداخت هزینه های آموزشی، مانع از استفاده گسترده آن شده بود. از بین کاربردهای مختلف فناوری، استفاده های فرعی و برقراری تماس های شخصی بیشترین کاربرد را داشتند. در مقابل، کسب اطلاعات بازار، ابزار مکان یابی و اتصال به اینترنت کمترین کاربرد را داشته اند. نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که موانع کاربست تلفن همراه در آموزش کشاورزی در شش عامل با اسامی موانع اطلاعاتی- ارتباطی، روانشناختی، مالی- اعتباری، مهارتی، پیچیدگی، و بستر نامناسب خلاصه شدند و 26/68 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند.
کلیدواژه تلفن همراه ,آموزش کشاورزی ,کارشناسان ,موانع ,اردبیل
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved