>
Fa   |   Ar   |   En
   لیاقت های ترویجی مورد نیاز کارشناسان کشاورزی شرکت های مشاوره ای (مورد مطالعه: مروجان خصوصی شهرستان مرودشت)  
   
نویسنده بخشی جهرمی آرمان ,زمانی غلامحسین
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:329 -340
چکیده    این پروژه تحقیقاتی با هدف بررسی لیاقت های ترویجی کارشناسان کشاورزی شرکت-های مشاوره ای (مروجان خصوصی) شهرستان مرودشت طراحی و اجرا شد. در این تحقیق پیمایشی از پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده گردید. جامعه آماری شامل کارشناسان کشاورزی 13 شرکت موجود در شهرستان مرودشت می باشد که عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز می باشند. با توجه به اینکه جامعه فوق دربرگیرنده 85 کارشناس می باشد، لذا بصورت تمام شماری جمع آوری داده صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آماره های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد) و استنتاجی (آزمون تی، آنالیز واریانس) و با بکارگیری نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. .نتایج نشان می دهد که در بین «لیاقت‌های فنی» مبحث توسعه پایدار، دانش بومی و به زراعی گندم؛ از بین«لیاقت‌های حرفه‌ای»، مهارت نیازسنجی؛ از بین «مهارت‌های انسانی-شخصیتی»، گویه‌های مسولیت‌پذیری، اعتماد به نفس و رهبری و مدیریت؛ و نهایتاَ از گروه «لیاقت‌های ادراکی»، مهارت در پاسخگویی فوری، اطلاع از وضعیت کشاورزی محل و نظارت مستمر بر فعالیت‌ها به عنوان مهمترین لیاقت‌های مورد نیاز از سوی پاسخگویان تشخیص داده شده‌اند.
کلیدواژه مروج خصوصی ,لیاقت های ترویجی ,شرکت های مشاوره ای
آدرس دانشگاه شیراز, دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان, ایران, دانشگاه شیراز, استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved